Новини
Конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания ПДФ Печат Е-мейл

Съгласно Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. на Министерство на образованието и наукатаза условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се открива конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания. (Заповед)

Заявките за участие в конкурса да се подготвят в съответствие със Системата за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания, да бъдат публикувани в Web-базираната информационна система на електронен адрес www.nis.tugab.bg и разпечатани на хартиен носител, подписани от Ръководителя и членовете на колектива, и да се представят до 17.00 часа на 15.04.2016 г. при сътрудник на Зам.-ректори.

Заявки, които не са представени в посочения срок или не са оформени съгласно изискванията, както и несъдържащите подробна обосновка за изразходване на средствата, да не се допускат до конкурса.

 
Конкурси за избор на директори на звена в ТУ-Габрово ПДФ Печат Е-мейл

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

В съответствие с чл. 15 от Правилника за устройството и дейността на Департамента за езиково и специализирано обучение в Технически университет – Габрово, във връзка с чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово, Академичният съвет на ТУ-Габрово обявява конкурс за избор на Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение в Технически университет – Габрово.

Кандидатите представят в деловодството в срок до 16:00 часа на 22.04.2016 г. следните документи;

 1. заявление до Ректора за участие в конкурса;
 2. кратка биографична справка;
 3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
 4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

В съответствие с чл. 44 от правилника за дейността на Технически колеж – Ловеч във връзка с чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово, Академичният съвет на ТУ-Габрово обявява конкурс за избор на Директор на Технически колеж - Ловеч в Технически университет – Габрово.

Кандидатите представят в деловодството в срок до 16:00 часа на 22.04.2016 г. следните документи;

 1. заявление до Ректора за участие в конкурса;
 2. кратка биографична справка;
 3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
 4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

 

КОНКУРСИ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ЦЕНТРОВЕ

В съответствие с чл. 45, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово, Академичният съвет на ТУ-Габрово обявява конкурси за избор на директори на следните центрове:

 • Университетски кариерен център (УКЦ);
 • Център следдипломна квалификация (ЦСДК) и Център за професионално обучение (ЦПО);
 • Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО).

Кандидатите представят в деловодството в срок до 16:30 часа на 22.04.2016 г. следните документи;

 1. заявление до Ректора за участие в конкурса;
 2. кратка биографична справка;
 3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
 4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

Изборът ще се проведе съгласно Правилата за избор на директори на центрове в Технически университет – Габрово.

 

 

 
Предстоящи покани по осма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ПДФ Печат Е-мейл

Topic:  ART-01-2017: ICT infrastructure to enable the transition towards road transport automation              Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:   IA Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:       two-stage
20 September 2016                                                   Deadline:
2nd stage Deadline:                                                 26 January 2017 17:00:00
27 September 2017 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels time)
Topic:  ART-03-2017: Multi-Brand platooning in real traffic conditions        Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:   IA Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:       two-stage
20 September 2016                                                   Deadline:
2nd stage Deadline:                                                 26 January 2017 17:00:00
27 September 2017 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels timе)

Topic:  MSCA-NCP-2017: MSCA National Contact Points                             Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:     CSA Coordination and support action

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
10 January 2017      Deadline:                                       04 May 2017 17:00:00

 

Topic:  MSCA-COFUND-2016: Co-funding of regional, national and international programmes              Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:     MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes, MSCA-COFUND-FP Fellowship programmes

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
14 April 2016          Deadline:                                       29 September 2016 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels time)

Topic:  FETHPC-01-2016: Co-design of HPC systems and applications         Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:     RIA Research and Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
14 April 2016          Deadline:                                       27 September 2016 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels time)

Topic:  FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing                        Forthcoming

Publication date:       14 October 2015

Types of action:     RIA Research and Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
12 April 2017          Deadline:                                       26 September 2017 17:00:00

 

 
Заповед № З-01-93/15.03.2016 г. във връзка с актуализиране информацията за научната дейност на преподавателите от ТУ-Габровов УИС ПДФ Печат Е-мейл

Заповед № З-01-93/15.03.2016 г. във връзка с актуализиране информацията за научната дейност на преподавателите от ТУ-Габровов УИС

 
Система за вътрешни НИ конкурси ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В рубриката Научна дейност на интернет страницата на ТУ-Габрово е публикувана Системата за вътрешни НИ конкурси, Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност осъществявана от висшите училища и научните организации, Наредба 3 от 27 ноември 2015 г.за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейности Заповед № З-01-93/15.03.2016 г. във връзка с актуализиране информацията за научната дейност на преподавателите от ТУ-Габровов УИС.

 
Годишни доклади ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Администратор   
Четвъртък, 18 Февруари 2016 00:00

 

Последно променен на Четвъртък, 04 Май 2017 14:40
 
Ново Ръководство на ТУ-Габрово ПДФ Печат Е-мейл

На заседание на Академичния съвет на Технически  университет-Габрово, проведено на  26.01.2016 г., бяха избрани за Заместник ректори следните преподаватели:

 • проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров – Зам. ректор „Учебна дейност”;
 • доц. д-р инж. Илия Славов Железаров – Зам. ректор „Научноизследователска работа”;
 • доц. д-р Лиляна Иванова Русанова – Зам. ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”.

 
Прием на документи за платено обучение в ОКС „Магистър” ПДФ Печат Е-мейл

Стопански факултет

Прием на документи за платено обучение в ОКС „Магистър” - от 01.02.2016 г. до 10.02.2016 г. за специалностите „СД”, ”ПА”,  „СУ”,  „ИМ” и „ООСУР”

Приемен изпит (тест или есе ), който ще се проведе както следва:

 • по „Социални дейности” – 11.02.2016 г.
 • по „Публична администрация” – 11.02.2016 г.
 • по „Стопанско управление” – 11.02.2016 г.
 • по „Индустриален мениджмънт – 11.02.2016 г.
 • по „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” – 11.02.2016 г.


В срок до 14 часа в деня на приемния изпит председателите на комисиите да представят класирането във факултетната канцелария на факултет „Стопански”.
Записване в ОКС „Магистър” - от 12.02.2016 г.  до 15.02.2016 г.

 
Приключиха изборите за Ректор на ТУ-Габрово ПДФ Печат Е-мейл

Досегашният ректор на Технически университет-Габрово проф. дтн инж. Райчо Иларионов ще управлява габровското висше училище и през мандат 2015-2019г., след като получи подкрепата на шестдесет от общо 109-те делегати на Общото събрание на ТУ-Габрово, което се проведе на 15 декември 2015г.

Кандидат за поста бе и доц. инж. Генади Цветанов, зам.-декан на факултет „Машиностроене и уредостроене”. Той получи вота на 32-ма делегати, като 17 от бюлетините бяха невалидни. Това съобщи след приключилото открито преброяване в 15.10ч. председателят на Комисията по избора доц. инж.Мирослав Петров.

След избора на проф. Р. Иларионов за ректор той се обърна към Общото събрание с думите: „Аз повече се гордея с вашия вот, отколкото с това, че съм ректор. За да вървим напред, трябва да сме задружни и да си помагаме. Имам една молба към всички – да имаме повече академична етика, толерантност, уважение и вяра един в друг.” 

Преди гласуването за ректор делегатите избраха нов Академичен съвет, състоящ се от 35 души преподаватели и студенти.

 
Съобщение на Центъра за следдипломна квалификация ПДФ Печат Е-мейл

Датите  за провеждане на Курс за  Социален асистент-болногледач- са  09.11.2015 г. и на7.12.2015 г.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КУРСОВЕ В ЦЕНТЪРА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ДО 13.11.2015 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon