Стипендии
СТИПЕНДИИ по ПМС № 90/2000г.- зимен семестър 2016/2017 учебна година ПДФ Печат Е-мейл

Заповед за размерите на студентските стипендии по ПМС № 90/2000 г.  летен семестър 2016/2017 учебна година

  

ПРАВИЛА

за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово

 

СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

Чл. 1. Право на стипендии имат студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка в Технически университет – Габрово.

 

Чл. 2.Студентите нямат право да получават стипендиив следните случаи:

- в първи курс, първи семестър, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с изключение на получаващите социална стипендия;

- записаните в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в платена форма на обучение;

- ако средният успех от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестъре по-нисък от добър 4.00, с изключение на студентите, получаващи социална стипендия;

- ако прекъсват или повтарят учебната година или семестъра, с изключение на повтарящи поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, или повтарящи след прекъсване и със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми;

- имат неявяване или неуспешно положени изпити по учебен план за целия период на обучение до момента на кандидатстване за стипендия.

продължава>
 
Стипендии по Проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1" ПДФ Печат Е-мейл
      
 

Стипендии по Проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020

Сайт на проекта: eurostipendii.mon.bg

 
 
Летен семестър на учебната 2016-2017 г.
  1.  Съобщение за старт на кампанията
  2.  Правила за стипендии за специални постижения
  3. Указания за кандидатстване на студенти
  4. График
  5. Списъци на класирани студенти: по успех, за специални постижения
  6. Съобщение за преведени стипендии

 

 

Архив на проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1"

Архив на проект BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии"

 


full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon