erazmus_logo
Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
Мобилност на студенти с цел обучение ПДФ Печат Е-мейл

Критерии за допустимост

Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение се осъществява само при наличие на предварително подписани Междуинституционални споразумения (Inter-institutional Agreements) между отделни факултети или катедри на ТУ-Габрово и университети от ЕС. В тези споразумения се фиксира договорения за обучение брой на българските студенти, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

Участниците в Студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция в ТУ-Габрово. Право на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври и магистри) и докторанти, които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
 • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
 • Да са записани минимум за втората година от следването в ТУ-Габрово (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС бакалавър), независимо от формата на обучение (редовна или задочна). Магистри и докторанти могат да кандидатстват само при условие, че в Междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;
 • Да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.00, удостоверен чрез приложената Академична справка. За магистрите (след придобито висше образование), обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет.

Подготовка за реализиране на Еразъм мобилността

I. Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет селектираните студенти, след консултация и съдействие от факултетния Еразъм координатор или преподаватели от факултета, попълват следните формуляри и документи:

 • Споразумение за обучение (Learning Agreement) - тристранно споразумение между студента, ТУ-Габрово и приемащия университет, в което се посочват учебните дисциплини, които студентът ще изучава в приемащия университет (вкл. съответстващите им кредити), както и нивото на езиковите познания, които студентът притежава преди началото на периода на мобилността. Споразумението за обучение трябва да съдържа не по-малко от 30 кредита за обучение в рамките на един семестър. От страна на ТУ-Габрово Споразумението за обучение се подписва от Декана на факултета или негов заместник. За да бъде напълно признат осъщественият от студента период на обучение в чужбина е необходимо предвидената в Learning Agreement учебна програма да отговаря на изискванията на съответната степен или диплома, по които студентът се обучава в ТУ-Габрово;
 • Апликационна форма (Application Form) на съответния приемащ университет;
 • Accommodation form на съответния приемащ университет.

Някои университети изискват и допълнителни документи (като например преведена на съответния чужд език академична справка), които са посочени на интернет страницата на приемащия университет.

Разпространена практика в повечето чужди университети е формулярите за кандидатстване да се попълват и online, затова много внимателно трябва да се чете информацията, публикувана на интернет страницата на приемащия университет и да се спазват сроковете и други допълнителни изисквания!

ІІ. Документите за кандидатстване, след преглед от факултетния Еразъм координатор, се предават в отдел Международно сътрудничество (УЦМНПП) за окончателна проверка от Институционалния Еразъм координатор. Всеки студент сам изпраща всички изискуеми от приемащия университет документи по пощата, като посочва точен личен адрес за обратна връзка.

ІІІ. След като получат обратно от чужбина подписания и подпечатан Learning Agreement, студентите гo представят веднага в УЦМНПП и, след като са направили нужните проучвания за пътуването, заявяват писмено с молба до институционалния Еразъм координатор конкретна дата за заминаване, съобразена с началото на семестъра в приемащия университет. При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият учебен ден в приемащия университет (или първият ден на ориентационната седмица, ако такава е задължителна).

ІV. Всеки одобрен Еразъм студент подписва Индивидуален договор по Студентска мобилност с цел обучение, който е задължително условие за получаване на субсидия по мобилността. В Договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на субсидията и се посочва банкова сметка за парични преводи или данни на нотариално упълномощено лице.

Еразъм субсидия (грант)

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне разходите по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина, но не предвижда цялостно покриване на разходите. Предназначен е за пътни разходи, медицинска застраховка, разходи по настаняване и издръжка. Размерът на месечната субсидията по държави се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на обучение по програма Еразъм. Реалният период на обучение в чужбина следва да отговаря на периода, посочен в Индивидуален договор по Студентска мобилност.

В случаи, когато Еразъм студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни такива или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, от студента се изисква незабавно възстановяване на сумата на нереализирания престой в страната-домакин.

Отчитане на периода на мобилността

 • Студентът се задължава веднага след завръщането си от обучението в чужбина да представи в УЦМНПП следните задължителни документи:
 • Confirmation Letter - Удостоверение с подпис и печат, че студентът е учил в приемащия университет от.../дата/ до..../дата/;
 • Transcript of Records - подписан и подпечатан в чуждия университет, който удостоверява положените изпити и получените кредити;
 • Learning agreement, подписан и подпечатан и от двата университета, който удостоверява посещаваните лекционни и семинарни часове;
 • Копие от билети/бордни карти, печати в международен паспорт.

Академично признаване

Технически университет - Габрово гарантира на всеки Еразъм студент пълно академично признаване на неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в Learning Agreement индивидуална учебна програма е изпълнена от студента.

Неуспехът на студента да изпълни изискванията по курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина може да доведе до искане за частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ТУ-Габрово.

Последно променен на Петък, 31 Октомври 2014 10:26
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon