erazmus_logo
Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
Мобилност на студенти
Технически университет – Габрово набира заявления за студентска мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2017/2018 година ПДФ Печат Е-мейл

Студентите, които се интересуват от възможността, могат да научат повече на адрес: http://www.tugab.bg/bg/mobile или да посетят отдел Международно сътрудничество всеки ден от 08.00–12.00 и 13.00–17.00 часа, стая 3209.

Заявлението може да се открие на тук  или на място в отдела.

 
Студентска мобилност с цел практика ПДФ Печат Е-мейл

Критерии за допустимост

Право на мобилност с цел практика по програма Еразъм+ и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври и магистри) и докторанти, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
  • Да са записани минимум за втората година от следването в ТУ-Габрово (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС бакалавър), независимо от формата на обучение (редовна или задочна). Магистри и докторанти могат да кандидатстват само при условие, че в Междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;
  • Да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.00, удостоверен чрез приложената Академична справка. За магистрите (след придобито висше образование), обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет.

Последно променен на Петък, 31 Октомври 2014 10:39
продължава>
 
Мобилност на студенти с цел обучение ПДФ Печат Е-мейл

Критерии за допустимост

Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение се осъществява само при наличие на предварително подписани Междуинституционални споразумения (Inter-institutional Agreements) между отделни факултети или катедри на ТУ-Габрово и университети от ЕС. В тези споразумения се фиксира договорения за обучение брой на българските студенти, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

Последно променен на Петък, 31 Октомври 2014 10:26
продължава>
 


full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon