Функции, дейности и услуги Печат

Подпомагане на учебния процес и научно-изследователската работа.                                 

Обслужване на преподаватели, служители, студенти от всички образователни степени на Университета и външни читатели.

В заемна служба и читалните зали се предоставя възможност за ползване на фонд от над 170 000 библиотечни единици - монографии, справочни издания, вестници и списания,  тематично свързани с изучаваните дисциплини и основните направления в научно-изследователската работа в университета.

Библиотеката разполага с две компютърни зали с 30 автоматизирани места за работа в Internet, с електронни издания и бази данни.

Студенти, докторанти, преподаватели и служители на ТУ – Габрово, ползват библиотеката безплатно, а външни читатели с годишна такса от 5.00 лв. или за половин година – 3.00 лв., с валидност от датата на регистрация.

Предоставят се следните библиотечно-информационни услуги :

1.      В Заемна служба

 • Заемане на учебна, монографична, специализирана и художествена литература за дома. В началото на всеки семестър студентите могат да получат учебници и учебни помагала по изучаваните дисциплини за срок от един семестър и възможност за презаписване за още един.

 

2.      В Читални зали

 • Ползване на място на учебна, справочна литература и периодични издания – вестници, списания, научни трудове, сборници от конференции. Залите разполагат с 20 места.

 

3.      В Справочно-информационна служба

 • Изготвяне на библиографски справки по определена тема;
 • Получаване на библиотечни материали от други библиотеки;
 • Електронна доставка на статия/част от книга;
 • Консултация при ползване на бази данни и при търсене в електронния каталог на библиотеката или други библиотеки.

4.      В Компютърни зали

 • Достъп до Internet;
 • Достъп до пълнотекстови бази данни с научна информация;
 • Достъп до софтуерни продукти;
 • Ползване на електронни носители на информация към книги и списания;
 • Разпечатване на черно-бял лазерен принтер до формат А3;
 • Черно-бяло копиране до формат А3;
 • Запис на електронен носител;
 • Сканиране.