Специалност "Социални дейности" Печат

cdСпециалност „Социални дейности" е разкрита в резултат от изпълнение на съвместен европейски проект по програма ТЕМПУС с участието на Висшето училище по публична администрация – „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия) и Технически университет-Габрово. Тя е перспективна и има за цел да отговори на по­треб­нос­ти­те на обществото от висококвалифицирани кадри за работа със специфични социални проблеми и рискове за индивиди, групи и общности във всички сфери и равнища на социалната сигурност.

Завършилите получават професионална квалификация бакалавър и магистър по Социални дейности.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Бакалавър” -8 семестъра  и за ОКС „Магистър”- 2 семестъра за завършилите същата специалност и 3 или 4 семестъра - за завършилите други специалности.

Студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” придобиват:

 • солидна фундаментална подготовка, осигуряваща компетентност в областта на разнообразни социални проблеми;
 • задълбочени теоретични познания в различни научни сфери като: философия, социология, икономика, право, информатика и статистика;
 • умения за организация и управление на социални дейности, за разкриване и разрешаване на социалните и личностните проблеми на хората, за социализация и ресоциализация на хора, които временно са изключени от социума по различни причини.
 • практическа подготовка, формираща познания и умения за анализиране на данни, за планиране или интервенция в общности като семейството, други малки групи и организации, както и практическа дейност с отделни индивиди.
 • специализираща подготовка, даваща свобода за избор на определени дисциплини, в зависимост от личните предпочитания на обучаваните студенти.

Основните сфери на реализация на завършилите ОКС „Бакалавър” са пряко свързани с придобитите по време на обучението компетентности. Те са подготвени за работа като специалисти в:

 • институциите за социална защита и социално подпомагане;
 • структурите за социални услуги;
 • структурите на юридически лица с нестопанска цел.

Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър” има за цел задълбочаване на под­готовката в областта на социалните дейности в съответствие с актуалните въ­про­си на тяхното развитие, като се прилагат добри практики на висши училища в Европа и Р България.

Под­готовката на магистри по социални дейности включ­ва:

 • умения за прилагане на нормативната база в социалната сфера и институции;
 • умения за интегриране на теоретичните знания с практическия опит като гаранция за ефективна помощ и професионална компетентност;
 • компетенции по междуличностно взаимодействие, вземане на решения, технико-инструментална и административно-делова компетентност;
 • компетенции по спазването на професионалните и етични стандарти в социалната работа;
 • компетенции по управление на проекти;
 • компетенции по управление и организация на социални институции.

Дипломираните магистри могат да се реализират професионално като специалисти и ръководители в социални институции, граждански и неправителствени организации, както и във всички звена на системата за социална сигурност.

Последно променен на Понеделник, 11 Юни 2012 13:36