Специалност "Мехатроника" ПДФ Печат Е-мейл

Образователно-квалификационна характеристика: Бакалавър и Магистър

Специалността има две магистърски направления: "Машиностроене и уредостроене" и "Мехатроника".

Обучаваща катедра: Машиностроене и уредостроене

Анотация на специалността:

mu-1Специалност „Мехатроника” е създадена съвместно с университети и висши училища в Германия и Чехия. Съобразена е със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електроника-та, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE и DAQ софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на инженерните кадри към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина.
Завършилите успешно трети курс плучават възможност за обучение в продължение на два семестъра във Висшето училище в Шмалкалден (Германия) и придобиване на немска диплома за висше образование.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Инженерите, завършили специалност „Мехатроника”, могат да работят като:

  • mu-2конструктори на технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули във вид на информационно-сензорни, изпълнителни и управляващи устройства, както и на необходимото алгоритмично и програмно осигуряване за тяхното компютърно управление;
  • конструктори на роботи и робототехни-чески системи както с промишлено, така и с непромишлено предназначене;
  • сервизни и маркетингови специалисти във фирми с производствена, проектанска, сервизна и консултанска дейност, свързана със интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното произ-водство.
  • ръководители и организатори в сферата на производството, услугите, рекламата, търговията, образованието и държавната администрация;
  • специалисти по техническа диагностика на машини, уреди и апарати;
  • консултанти и одитори по управление на качеството в машиностроенето, уредост-роенето, електропромишлеността, металургията, енергетиката и др.

Последно променен на Петък, 01 Април 2016 14:05
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon