Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" ПДФ Печат Е-мейл

Водеща катедра:  "Автоматика, информационна и управляваща техника"

Акредитация на специалността:   от Национална Агенция за оценяване и акредитация - много добра оценка (при акредитирането на специалности най-високата оценка е много добра)

Образователно-квалификационни степени:

Специалност  „Автоматика, информационна и управляваща техника  се изучава в редовна и задочна форми:

 • БАКАЛАВЪР – Обучението се извършва в редовна и задочна форми с продължителност 4 години. Завършилите получават професионална квалификация „Инженер по автоматика”;
 • МАГИСТЪР - Обучението се извършва в редовна и задочна форми с продължителност 1,5 години. Завършилите получават професионална квалификация „Магистър-инженер по автоматика”;
 • ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” (PhD)- Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 3 и 4 години. Завършилите получават образователна и научна степен „Доктор”.

Анотация на специалността:

Животът в едно модерно общество е немислим без автоматизация. Това се отнася не само до индустриалното производство, а също така до всички области от нашия живот. Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”(АИУТ)е съвременна специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на компютърните технологии и тяхното приложение в системите за автоматизация и роботиката. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност.

В недалечното минало под автоматизация се разбираше предимно автоматично управление на различни устройства. С развитието на компютърната техника, автоматизацията съществено разшири областта си. Днес на един инженер по автоматика са необходими знания по информационни, управляващи, компютърни и комуникационни технологии. Инженерът по автоматика може да получи удовлетворение от работата си, разработвайки самостоятелно или в екип комплексни задачи от тяхното проектиране до пълната им реализация.

Началният етап на обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” обхваща четири семестъра. В него се преподават необходимите за един инженер фундаментални знания по математика, физика, програмиране, електротехника, измервателна техника и електроника.

По време на следващите четири семестъра от обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” основно внимание се отделя на обектноориентираното програмиране, микропроцесорната техника и микроконтролерите, програмируемите логически контролери,  компютърно-базираните системи за управление, базите от данни в системите за управление, автоматизацията на технологични процеси, интернет базираните системи за управление на индустриални обекти, техническите средства за автоматизация, интелигентните сензори и системи, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, проектирането на системи за управление, системите за управление в реално време и др.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „АИУТ” могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър”. Срокът на обучение е 3 семестъра.

По време на обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация и многокритериалното вземане на решения, системите за мониторинг, индустриалните информационни системи, управлението на нелинейни системи и възобновяеми енергийни източници, управляващите системи с програмируеми логически контролери, системите за сградна автоматизация и индустриалните роботи.

За обучението на студентите по специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” отговаря катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване.

На територията на катедрата се намират фирмени лаборатории, оборудвани с най-модерна техника в областта на автоматизацията с помощта на водещи световни фирми: лаборатория по „Средства за автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата SIEMENS), лаборатория по „Програмируеми контролери”(оборудвана стехника на фирмата UNITRONICS), лаборатория по „Индустриална автоматизация” (оборудвана стехника на фирмата BECKHOFF), лаборатория по„Управляваща техника” (оборудвана стехника на фирматаАМК),лаборатория по „Индустриални роботи” (оборудвана с индустриален робот от висок клас на фирмата FANUC)и др.

Катедрата поддържа контакти с редица фирми, както и с катедри от други европейски университети. Преподавателите от катедрата работят по различни проекти от програмите Леонардо да Винчи и CEEPUS. По програма CEEPUS се осъществя ежегоден обмен на студенти и преподаватели в партниращите университети.

Възможностите за реализация на завършилите специалност „АИУТ” са във всички отрасли на икономиката. Част от тях са:

 • проектиранеи изграждане на компютърно базирани информационни и управляващи системи в индустрията – в малки, средни и големи предприятия, и в енергетиката;
 • разработване на хардуер и софтуер за системи за автоматизация;
 • проектиране и изграждане на системи за сградна автоматизация;
 • създаване на интернет-базирани системи в производствената сфера, работа с бази от данни и индустриални компютърни мрежи;
 • експлоатация и поддържане на информационни и управляващи системи и системи за автоматизация;
 • специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на големи и малки фирми;
 • сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация и компютърна техника;
 • автоматизация на дейности в непроизводствената сфера като транспорт, медицина, опазване на околната среда, селско стопанство и др.;
 • разработване на приложения за мобилни устройства;
 • отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.

Основно предимство на завършилите специалност “АИУТ”е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора.

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!

 

Последно променен на Понеделник, 27 Февруари 2017 14:17
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon