Департамент за езиково и специализирано обучение ПДФ Печат Е-мейл
Директор: доц. д-р Диана Илиева Изворска
  стая: 1320
  тел.: (066) 827 309
Технически сътрудник Снежина Христова Метева
  стая: 1322
  тел.: (066) 827 343

Кратка история

Департаментът за езиково и специализирано обучение (ДЕСО) е създаден на основание чл.26.а от ЗВО, чл.7, ал. 1, т.1 и чл. 44, ал.2 от Правилника за дейността на ТУ – Габрово с решение № 6/01.02.2005 г. на Академическия съвет.

В състава на ДЕСО влизат  15 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор по английски, немски, руски и български език, история на България, българска литература, дидактика, физика, математика, физическо възпитание и спорт, от които двама са хабилитирани преподаватели и един е доктор.

Състав на департамента

Име и длъжност Стая Телефон
доц. д-р Диана Илиева Изворска 1320 (066) 827 309
доц. д-р Красимир Гутев Христов 2324A (066) 827 595
ст. пр. д-р Николай Георгиев Вътков 2324 (066) 827 377
ст. преп. Ирена Павлова Рашкова 1319 (066) 827 421
ст. преп. Мариана Тодорова Авдеева 1322, 6501
(066) 827 495,
(066) 827 339
ст. преп. Свилен Николов Колев 1321
(066) 827 421,
(066) 827 329
ст. преп. Силвия Тодорова Драгозова 1322
(066) 827 339,
(066) 827 421
ст. преп. Цветелина Петрова Петрова 1319
(066) 827 421
ст. преп. Надежда Василева Славова 1321
(066) 827 421,
(066) 827 329
преп. Златко Николаев Златев 2322 (066) 827 552
преп. Николай Илиев Немигенчев 2322 (066) 827 552
преп. Силвия Христова Колева 2323 (066) 827 215
гл. ас. д-р Мирослав Пантев Пантев 1232 (066) 827 578
ас. инж. Йорданка Пенчева Ангелова 2106 (066) 827 549
     

Департаментът има следните направления със съответстващи функции и задачи:

І. Направление „Чужди езици”

 1. Обезпечава задължителното обучение по чужди езици (английски, немски, руски) на редовните студенти от трите факултета на Университета.
 2. Организира курсове  по чужд език  за докторанти и преподаватели в Университета.
 3. Провежда изпити по чужди езици за кандидат-докторанти и изпити от докторантския минимум на редовните докторанти в Университета.
 4. Разработва международни проекти по европейски програми – Еразъм+, Седма рамкова програма, Кластъри и др.
 5. Сътрудничи на Международния отдел на ТУ – Габрово.
 6. Развива консултантска дейност – преводи, установяване нивото на владеене на чужд език, индивидуална подготовка.

ІІ. Направление „Обучение и специализация на българи от чужбина”

 1. Организира посрещането, настаняването и обучението на нашите сънарод­ници от чужбина по ПМС № 103/1993 г. и провеждането на педагогическа практика на студентите в училищата на Габрово и областта.
 2. Обучава специализанти по дисциплините: български език, българска литература, българска история, педагогика и др. в лекционни курове и семинарни занятия.
 3. Изпълнява културна програма за всеки отделен курс.
 4. Закупува и осигурява чрез дарителство литература, необходима на студентите, културните дейци и българските общности в чужбина.
 5. Консултира студенти-абсолвенти по техни българистични дипломни проекти.
 6. Поддържа контакти с представителите на българските общности в чужбина.
 7. Организира научни сесии, конференции и кръгли маси по проблемите на българите в чужбина.

ІІІ. Направление “Езикова и специализирана подготовка за чужденци, кандидатстващи във висшите  училища  на Република България”:

 1. Осигурява обучение по български език и специализирано обучение по физика, математика, информатика, икономика и др. на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – два семестъра (девет месеца) – подготвителен курс на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – два семестъра (девет месеца) – подготвителен курс.
 2. Осигурява обучение по български език на чуждестранни студенти – първи и втори курс, и на чужденци, кандидатстващи за право на постоянно пребиваване в Република България.
 3. Организира подготвителни кандидатстудентски курсове по български език и литература.
 4. Обучава по дисциплината „Делова българска реч” редовните студенти (факултативно) от Факултет „Стопански”.
 5. Провежда задължителните изпити от специализираната подготовка на чуждестранните граждани кандидат-студенти.
 6. Провежда изпити за установяване нивото на владеене на български език за чуждестранни студенти и граждани, които не се обучават в подготвителен курс, но ще пребивават продължително време или постоянно на територията на България.
 7. Извършва консултантска дейност – редактиране и коригиране на текстове.

ІV. Направление “Физическо възпитание и спорт”:

 1. Извършва задължително обучение по обща спортна подготовка, факултативно обучение (по заявен от студентите вид спорт) и профилирано обучение.
 2. Осигурява спортно усъвършенстване и индивидуална подготовка (университетски представителни отбори).
 3. Подготвя и организира спортния календар на университета.
 4. Участва в СК „Академик”.
 5. Поддържа контакти със спортната общественост в страната.
Дейността на ДЕСО се регламентира от „Правилник за устройството и дейността на департамента”, приет с решение № 9/29.03.2005 г. на Академическия съвет.

Последно променен на Вторник, 10 Януари 2017 16:34
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon